ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักลงทุน และรายงานประจำปี

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1)

รายงานประจำปี

งบการเงิน

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
โทรศัพท์: +66 2 909 8080 ต่อ 249
อีเมล์: gyth_cosc@goodyear.com

ที่อยู่

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน กม. 36, ตาบลคลองหนงึ่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259