การรับประกันคุณภาพจากกระบวนการผลิต 4 ปี

การรับประกันคุณภาพจากกระบวนการผลิต 4 ปี

ท่านจะได้รับประโยชน์จากนโยบายการรับประกัน คุณภาพฯ นี้ หากท่านเป็นผู้ซื้อยางใหม่ ยี่ห้อกู๊ดเยียร์ ที่เป็นยางเก๋ง ยางเรเดียบรถกระบะ และยาง 4 X 4 ที่ขายในตลาดทดแทนผ่านผู้แทนจำหน่ายกู๊ดเยียร์ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไข และภาระหน้าที่ของเจ้าของรถ / ยางที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ แต่หากท่านขายหรือมอบ หรือโอนยางที่ได้รับการรับประกันฯ ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าการขาย หรือมอบ หรือโอนนั้น จะการะทำด้วยวิธีใดก็ตาม ยางเส้นนั้นๆ จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากนโยบายการรับประกันฯ อีกต่อไป

การรับประกันคุณภาพยาง

จะรับประกันเป็นระยะเวลา 4 ปี

 1. นับจากวันที่ซื้อยางเป็นหลัก หรือ
 2. จนถึงยางหมดสภาพการใช้งาน*

หมายเหตุ: แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก่อน กรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันวันที่ซื้อได้ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับประกันเป็นระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ผลิต (ท่านสามารถดูสัปดาห์ที่ผลิตได้ที่สัญลักษณ์บนแก้มยาง)

* สภาพการใช้งาน หมายถึง การที่ยางทุกเส้นไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดก็ตามที่สึกหรอจากการใช้งานตามปกติจน ถึงจุดTread Wear Indicator ถือว่าไม่หมดอายุการใช้งานและพ้นจากการรับประกันคุณภาพฯ ไปแล้ว

ข้อจำกัดของการรับประกันคุณภาพฯ หากยางกู๊ดเยียร์ที่ท่านซื้อไปมีปัญหาจากการใช้งานอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ต่อไปนี้ ยางที่มีปัญหา จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากนโยบายข้างต้น

 1. การใช้ยางผิดประเภท หรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถเก๋งไปใช้กับรถกระบะ การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดดความสามารถของยาง การนำยางไปใช้เพื่อการแข่งขันความเร็ว ฯลฯ
 2. การใส่วัสดุแปลกปลอมใด ๆ เข้าไปในยาง เช่น การใส่โฟมป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ และรวมถึงยางที่ผ่านการปะ หรือซ่อมมาแล้ว
 3. ยางที่มีการสึกผิดปกติของดอกยาง อันเนื่องมาจากความละเลยของเจ้าของรถ ในการตรวจเช็คและดูรักษาระบบช่วงล่าง การตั้งศูนย์ล้อ การตั้งมุมแคมเบอร์ มุมโทและแคสเตอร์ ถ่วงล้อ สลับยาง ฯลฯ ตามกำหนดเวลา
 4. ความเสียหายของยางอันเนื่องมาจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุเช่น ถูกของมีคมตำ หรือบาด การชนหรือการเสียดสี หรือกระแทกขอบถนน การตกหลุมอย่างแรง การเติมลมยาง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น เติมลมยาางอ่อนหรือแข็งเกินไป ฯลฯ
 5. การใช้กระทะล้อที่ไม่ได้มาตรฐานตามกำหนดหรือใช้กระทะล้อที่ชำรุด การถอด การใส่ยางผิดวิธี การใส่ยางผิดทิศทาง
 6. ความผิดปกติหรือสึกหรอของอุปกรณ์ช่วงล่างและระบบกันกระเทือนของรถ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสึกหรอของยาง
 7. ความผิดปกติของรูปทรงของยางหรือการแตกลายงานบริเวณแก้มยางอันเนื่องมาจากการจอดรถไว้นาน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

หมายเหตุ: หมั่นตรวจสอบความดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน อย่างน้อยเดือนละครั้ง และสลับยางทุก 10,000 กม.

ข้อควรทราบ

 1. การตรวจสอบยางเส้นที่มีปัญหา เพื่อพิจารณาว่าจะอยู่ในข่ายของการรับประกันฯ หรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ของผู้แทนจำหน่ายฯ จะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วส่งยางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) ตรวจสอบอีกครั้ง และเป็นผู้ตัดสินซึ่งจะใช้ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับยางเส้นที่มีปัญหา และเอกสารต่าง ๆที่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
 2. ยางเส้นที่มีปัญหาคุณภาพและได้รับการชดเชยตามนโยบายการรับประกันฯไปแล้ว ยางเหล่านั้นจะตกเป็นสมบัติของ บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) ทันที และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องของรับคืนได้
 3. นโยบายการรับประกันคุณภาพฉบับนี้ใช้ได้ในเฉพาะประเทศไทย และใช้เฉพาะสำหรับยางกู๊ดเยียร์ที่ผลิตและ/หรือนำเข้าจากต่างประเทศโดย บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เท่านั้น
 4. ยางกู๊ดเยียร์ที่เป็นยางติดรถใหม่ (Original Equipment) และ/หรือเป็นยางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆ ก็ตามที่มิใช่ บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จะไม่ได้รับการรับประกันฯ ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามหากยางกู๊ดเยียร์ที่ไม่ได้รับการรับประกันฯ ตามนโยบายฯ ฉบับนี้มีปัญหาด้านคุณภาพอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือคุณภาพของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯ จะพิจารณารับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นกรณีฯ ไป
 5. ในการขอชดเชยสินค้า ท่านต้องนำยางเส้นที่ชำรุดไปแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมคู่มือนโยบายการรับประกันฯ นี้
 6. การคำนวณมูลค่าส่วนลด (ชดเชย) นั้นจะยึดถือเอาราคาที่ท่านได้ซื้อไป (ตามที่ระบุไว้ในหลักฐานแสดงการซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน) เป็นหลักในการคำนวณ และจะไม่นำเอาภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามามีส่วนในการคำนวณโดยเด็ดขาด (ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคายาง)