โปรแกรม “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย”

โปรแกรม “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย”

สิทธิ์การรับประกัน “Worry Free ขับขี่ปลอดภัย” สามารถใช้สำหรับยาง ทุกรุ่น ของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อซื้อยาง ครบ 4 เส้น และลงทะเบียนผ่านทาง QR Code, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-305-8585 หรือ ผ่านเว็ปไซต์ http://www.goodyear.co.th/wfa เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าโปรดตรวจสอบที่ท้ายเอกสารนี้

 

รายละเอียดของโปรแกรม

 

 1. การรับประกันความพึงพอใจ 14 วันนับแต่วันที่ซื้อ (14 Days Satisfaction Warranty)

กรณีที่ลูกค้าที่ซื้อยางกู๊ดเยียร์ และไม่พึงพอใจ ภายใน 14 วัน สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ในการซื้อยางกู๊ดเยียร์เส้นใหม่ ได้ทันที (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด ๆ)

หมายเหตุ ลูกค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิการรับประกันความพึงพอใจ 14 วันนับแต่วันที่ซื้อนี้ หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับประกันในส่วนนี้

 

 

 1. รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 90 วัน (90-day Free Tyre Replacement) หรือ 180 วัน (180-day Free Tyre Replacement) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ**

เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น ตั้งแต่วันนี้ ให้คุณขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไปกับ กู๊ดเยียร์ กับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นยางบาด บวม แตก หรือโดนตำ ไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดในการ ขับขี่ รับประกันเปลี่ยนให้ฟรีทันทีภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับการเกิดเหตุภายใน 90 วัน หรือ 180 วัน** นับตั้งแต่วันที่ซื้อยางรถยนต์จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันยางชำรุด 90 วัน หรือ 180 วัน** ครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยางโดนของมีคม บาดหรือตำจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ แก้มยางบวมจากการกระแทก ตกหลุมอย่างแรง เบียดฟุตบาธ ยางปริแตก ร่อน ฯลฯ (ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่ สามารถปะได้ ทางผู้ใช้งาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณี บาดแผลใหญ่ จนไม่สามารถทำการปะหรือ ซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่)
 2. เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) ของ กู๊ดเยียร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ จะทำการ รับประกันยาง ชำรุด 90 วัน หรือ 180 วัน** นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน ภายในระยะเวลารับประกันยาง 90 วัน หรือ 180 วัน**
 3. การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงิน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน และในการลงทะเบียน หากข้อมูลในการลงทะเบียน ไม่ตรงกัน หรือไม่สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการรับประกัน
 4. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชำรุด ยกเว้น กรณีไม่มียางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะใช้ยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน และ หากยางใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียาง ชำรุด และมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ระยะการรับประกัน 90 วัน หรือ 180 วัน** ยังคงนับจากวันที่ใน ใบเสร็จรับเงิน
 5. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการ ถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลม ยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ ให้ กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ

สำหรับ ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ กู๊ดเยียร์ ทันที และผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้

การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมในกรณี ดังนี้

 1. ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งหรือนิ่มของยาง
 2. ขนาดยาง รุ่นยาง ไม่ตรงกับการใช้งาน หรือ ไม่เหมาะสมกับตัวรถ
 3. การใช้งานที่ผิดประเภท หรือใช้เพื่อการแข่งขัน
 4. ผู้ซื้อที่ไม่ได้ลงทะเบียน
 5. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม

 

เงื่อนไขและข้อจำกัด

 1. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ หรือ อะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และ ไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ ความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้า ดังกล่าว
 2. ในกรณีหากยางชำรุดและผู้ขอรับประกันได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่มาจากที่อื่นแล้ว ผู้ขอรับประกันจะต้อง นำยางที่ชำรุดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งของทาง บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการตรวจสอบ โดยหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการเคลมเป็นยางเส้นใหม่ให้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของ ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ ก่อนที่จะทำการชดเชย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบยางที่ชำรุด ดังกล่าวและพบว่า การชำรุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจ หรือ จงใจจากผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่ายให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชำรุด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 6. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้า รวมถึง ตัวแทนจำหน่าย ได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว

โปรดลงทะเบียนรับประกัน ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้น การรับประกัน จะเป็นโมฆะ และ ไม่มีผลบังคับใช้

 **รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 180 วัน เฉพาะรุ่น Assurance Triplemax 2, Eagle F1 Directional 5, Eagle F1 Asymmetric ทุกรุ่น, Run On Flat ทุกรุ่น และ EfficientGrip ทุกรุ่น

 

 

 1. การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี (5 Years Product Quality Warranty)

 

บริษัทรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิตนับแต่วันที่ซื้อยางถึงวันที่ครบกำหนด หรือยางหมดสภาพการใช้งาน แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน และข้อจำกัดการรับประกันคุณภาพ

 

ระยะเวลารับประกันเริ่มนับแต่วันที่ซื้อยาง โดยพิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซื้อเป็นหลัก หากไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เริ่มนับจากวันที่ผลิตเป็นหลัก ยางหมดสภาพการใช้งาน หมายถึง การที่ยางทุกเส้นไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดก็ตามที่สึกหรอจากการใช้งานตามปกติจน ถึงจุด Tread Wear Indicator

 

ข้อจำกัดของการรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี

กรณียางที่ท่านซื้อมีปัญหาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

จะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี

 1. การใช้ยางผิดประเภท หรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถเก๋งไปใช้กับรถกระบะ การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง การนำยางไปใช้เพื่อการแข่งขันความเร็ว ฯลฯ
 2. การใส่วัสดุแปลกปลอมใด ๆ เข้าไปในยาง เช่น การใส่โฟมป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ และรวมถึงยางที่ผ่านการปะ หรือซ่อมมาแล้ว หรือยางที่ถูกแก้ไข ดัดแปลงไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด โดยมิได้เกิดจากบมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)
 3. ยางที่มีการสึกผิดปกติของดอกยาง อันเนื่องมาจากความละเลยของเจ้าของรถ ในการตรวจเช็คและดูรักษาระบบช่วงล่าง การตั้งศูนย์ล้อ การตั้งมุมแคมเบอร์ มุมโทและแคสเตอร์ ถ่วงล้อ สลับยาง ฯลฯ ตามกำหนดเวลา
 4. เว้นแต่อยู่ในขอบเขตการ รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 90 วัน (90-day Free Tyre Replacement) หรือ 180 วัน** (180-day Free Tyre Replacement) ความเสียหายของยางอันเนื่องมาจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุเช่น ถูกของมีคมตำ หรือบาด การชนหรือการเสียดสี หรือกระแทกขอบถนน การตกหลุมอย่างแรง การเติมลมยาง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น เติมลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป ฯลฯ
 5. การใช้กระทะล้อที่ไม่ได้มาตรฐานตามกำหนดหรือใช้กระทะล้อที่ชำรุด การถอด การใส่ยางผิดวิธี การใส่ยางผิดทิศทาง
 6. ความผิดปกติหรือสึกหรอของอุปกรณ์ช่วงล่างและระบบกันกระเทือนของรถ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสึกหรอของยาง
 7. ความผิดปกติของรูปทรงของยางหรือการแตกลายงานบริเวณแก้มยางอันเนื่องมาจากการจอดรถไว้นาน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

หมายเหตุ : ควรหมั่นตรวจสอบความดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน อย่างน้อยเดือนละครั้ง และสลับยางทุก 10,000 กม.

 

 

 1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance Service)

บริการครอบคลุมกรณีรถเสีย / สตาร์ทไม่ติด / ยางแบน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้

 

สิทธิในการรับบริการช่วยเหลือรถเสีย ฉุกเฉิน ฟรี!

 • ฟรี ! บริการช่าง ให้การช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี ! บริการยกเคลื่อนย้ายรถ ไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ ในระยะทาง 20 กม. ( ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 25 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี ! บริการจัดหารถเช่าเพื่อใช้งานทดแทน โดยผู้เรียกใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่ารถด้วยตนเอง

 

ลืมกุญแจไว้ในรถ

 • ฟรี ! บริการรับกุญแจสำรอง จากสถานที่รับกุญแจสำรอง จนถึงที่จอดรถในระยะ 20 กม. (ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 25 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี ! บริการจัดหาช่างกุญแจนอกสถานที่ ไปยังจุดที่รถจอด โดยผู้เรียกใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

น้ำมันหมด

 • ฟรี ! บริการเติมน้ำมัน ในจำนวนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เดินทางไปยัง สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้เคียงที่สุด (ฟรี น้ำมัน ไม่เกิน 5 ลิตร ในระยะเวลา 1 ปี)

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่เรียกบริการ ส่วนเกิน 5 ลิตร ผู้เรียกใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันด้วยตนเอง

 

หมายเหตุ:

 • การบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และระยะเวลาในการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเรียกใช้บริการฉุกเฉินที่ผิดเงื่อนไข หรือ ข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าบริการ ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ไม่รวมกรณี เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเท่านั้น
 • เมื่อซื้อยาง กู๊ดเยียร์ จำนวน 4 เส้น ที่ร้านค้าทั่วไปจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 ปี
 • สิทธิพิเศษสำหรับร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ เมื่อซื้อยาง กู๊ดเยียร์ จำนวน 4 เส้น จะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 2 ปี

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” สำหรับลูกค้า

 

  • ลงทะเบียนผ่านทางสแกน QR Code

qr-code-wfa-thailand

 • ลงทะเบียนผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-305-8585
 • ลงทะเบียน ผ่านเว็ปไซต์ http://www.goodyear.co.th/wfa
 • ศูนย์บริการ กู๊ดเยียร์ จะเก็บข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ ซึ่งครอบคลุมสิทธิ์การรับประกันคุณภาพยาง 5 ปี
 • ระยะเวลาในการรับสิทธิประกัน Worry Free จะนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น โดยพิจารณาจากหลักฐานใบเสร็จรับเงินเป็นสำคัญ

*ลูกค้าจะได้รับสิทธิประกัน “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” ครบทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนการลงทะเบียน*

ช่องทางติดต่อเพื่อยื่นเรื่องขอรับการชดเชย

ท่านสามารถยื่นเรื่องขอรับการชดเชยที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อยาง ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำยางเส้นที่เกิดความเสียหาย พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2 มอบให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพื่อดำเนินการขอรับการชดเชย
 2. เอกสารประกอบการยื่นเรื่องรับการชดเชย ได้แก่

2.1 สำเนาทะเบียนรถ (เลขทะเบียนรถตรงกับที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนรับประกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของเจ้าของรถ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ยางเส้นที่เกิดความเสียหาย พร้อมเอกสารประกอบต้องครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยตามนโยบาย

 1. ร้านตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการส่งยางพร้อมเอกสารข้างต้นให้ บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และแจ้งผลการพิจารณาชดเชยภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับยางเส้นที่มีปัญหาและเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน