6 บริษัทผู้ผลิตยางชั้นนำจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย

Core photo _TATMA Press Conference

 

ครั้งแรกของประเทศไทยที่ 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ ชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าว การผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัดตั้ง “สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์

 

นายชินอิจิ ซาโตะ ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้เกิดรายได้ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและเกษตรกร อาทิ การจ้างแรงงานในการผลิต ผู้ประกอบกิจการขนส่ง เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจับมือผนึกกำลังเพื่อจัดตั้ง “สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA”
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

• ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์
• ปลูกฝังและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิก
• กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของยางรถยนต์
• กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการบริโภคยางรถยนต์เพื่อช่วยให้สมาชิก สามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
• ส่งเสริมความร่วมมือและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วย งานราชการทั้งองค์กรภายใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
• จัดสัมนาหรือเผยแพร่บทความต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงรายได้
• ให้คำแนะนำหรือความเห็นในเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์แก่องค์กรสาธารณะ สมาชิกและองค์กรอื่นๆ แต่ห้ามที่จะเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

“สมาคม ผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA” จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำ กรุงเทพมหานคร สมาคมนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวในข้างต้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น โดยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก โดยแบ่งเป็นคณะทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาษีอากร
(2) คณะทำงานด้านข้อมูล และสถิติ
(3) คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
(4) คณะทำงานด้านความปลอดภัย
(5) คณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
(6) คณะทำงานด้านเทคนิค (มาตรฐานของยางรถยนต์)
(7) คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อหน่วยงานราชการ
(8) คณะทำงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นพื้นฐานสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพความร่วมมือกันของทั้ง 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นการเริ่มสัญญาณที่ดีถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้บริโภค โดยหวังว่าจะสามารถขยายวงกว้างไปยัง คู่ค้า พันธมิตรบริษัทยางรถยนต์อื่นๆในประเทศไทย เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป