รายชื่อผู้โชคดี “ลุ้นโชคนับแสน ม่วนอีหลี ทั่วแดนอีสาน”

โปรแกรมสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กู๊ดเยียร์ /GOODYEAR” รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รับคูปองชิงรางวัลจานวน 1 ใบ โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นาใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้าน เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่ม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

รางวัลดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ “Yamaha Fino” รุ่น 125 Active
  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รวม 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทีวี ขนาด 40″ KDL-40W650D Built-in Wi-Fi TV with Full HD
  จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวม 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคา น้าหนัก 25 สตางค์ (ราคาทองคา ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
  จำนวน 5 รางวัล ๆละ 5,200 บาท รวม 26,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 เสื้อโปโล “กู๊ดเยียร์”
  จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 เสือยืดคอกลม “กู๊ดเยียร์”
  จำนวน 50 รางวัล ๆละ 250 บาท รวม 12,500 บาท
  (สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด)
  รวม 78 รางวัล รวมทั้งสิ้น 138,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ “Yamaha Fino” รุ่น 125 Active  มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
  1 คุณนิกร   ดาวศรี สมภพ 3
   
  รางวัลที่ 2 : ทีวี ขนาด 40″ KDL-40W650D Built-in Wi-Fi TV with Full HD  มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
  1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะ-เสริมพล บริการ นางรองเจริญยางยนต์
  2 คุณปริญญา   สมจิตร NN by ยางสว่างไทร์
   
  รางวัลที่ 3 : สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 5,200 บาท จำนวน 5 รางวัล
  ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
  1 คุณจันทร์เพ็ญ   คำหงษา สมภพ 3
  2 คุณชฎาพร   วรพล เมืองทองเรเดียล
  3 คุณอรัญ   ศรีจูมพล เมืองทองเรเดียล
  4 คุณจิระดา   เดชโยธิน สุพรการยาง (2550)
  5 คุณจรูญ   ใชยบุดดา NN by ยางบุญกิจ
   
  รางวัลที่ 4 : เสื้อยืดโปโล “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
  ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
  1 หลวงพ่อชัย   วัดขุนก้อง นางรองเจริญยางยนต์
  2 คุณคชภัค   การประกอบกิจ เมืองทองเรดียล
  3 คุณประวัติ   บัวศรี นางรองเจริญยางยนต์
  4 คุณปรีชา   รัตนสุนทรชัย ท๊อปเรเดียล
  5 คุณขวัญ   จันทร์ทองศรี โคราชออโต้พลัส
  6 คุณอรุณี   อาริต สมภพ 3
  7 คุณอฐิตยา   พันธ์ใหญ่ หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
  8 คุณวิชัย   ทวีสิทธิ์ สมภพ 3
  9 คุณปิยะ   สร้อยอุดม สมภพ 3
  10 คุณรตวรรณ   ประวิรัตน์ สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  11 คุณนิภาพร   ภูแสนใบ สมภพ 3
  12 คุณกมลพร   ลินด์ควิสท์ หจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  13 คุณประพันธุ์ศักดิ์   ภูทุมมิ สมภพ 3
  14 คุณพรศักดิ์   เชาวนประเสริฐ สมภพ 3
  15 คุณไกรสุวิทย์   ฉิมนอก โคราชออโต้พลัส
  16 คุณรัศม์ยุดา   อรุณสิริกุลธวัช โคราชออโต้พลัส
  17 คุณกิตติพร   ทองขัติ เมืองทองเรเดียล
  18 คุณปรางค์ทิพย์   ปุริมะเต ท็อปเรเดียล
  19 คุณนงเยาว์   กลางสวัสดิ์ สุรินทร์การยาง
  20 คุณเอกชัย   หาญปัญญา เมืองทองเรเดียล
   
  รางวัลที่ 5 : เสื้อยืดคอกลม “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 50 รางวัล
  ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
  1 คุณราตรี   กระจกแก้ว หจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  2 คุณวทิน   ไกรสูรย์ ท๊อปเรเดียล
  3 คุณชาย   ตะภา สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  4 คุณเดวิต   อุลล่าห์ สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  5 คุณธนพร   บุญชูศรี สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  6 คุณบุญเลิศ   สัสสี หจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  7 คุณธีระเดช   สำราญทอง สมภพ 3
  8 คุณอนงค์อาจ   บุญยะผล เค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์
  9 คุณภิตินันท์   ติวาเลิศศักดิ์ สมภพ 3
  10 พ.ต.ท.ศรายุทธ   แพงจันทร์ สมภพ 3
  11 คุณวิชาญ   หอยสังข์ ท๊อปเรเดียล
  12 คุณชนิดา   โอเว่นเด็น ท๊อปเรเดียล
  13 คุณสืบศักดิ์   ขาวอ่อน สมภพ 3
  14 คุณชิรตา   คุลาวัน สมภพ 3
  15 คุณณัฐฐา   ฟ้ากระจ่าง NN by ยางสว่างไทร์
  16 คุณนพดล   ยิ้มแย้ม หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
  17 บริษัท จักราธิป กรุ๊ป จำกัด เมืองทองเรดียล
  18 คุณขวัญชัย   แก้วป่อง สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  19 คุณกุลชญา   ทิพยศรี โคราชออโต้พลัส
  20 คุณวีรยุทธ   ภูชำนิ สมภพ 3
  21 คุณกฤษฎากร   บุญคล้อย ท๊อปเรเดียล
  22 คุณเผด็จ   บำรุนนา โคราชออโต้พลัส
  23 คุณสายฝน   ช่างเกวียน โคราชออโต้พลัส
  24 คุณเอกพันธุ์   จิระสถิตย์ สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  25 คุณบังอร   อินทจันทร์ โคราชออโต้พลัส
  26 คุณอนุศักดิ์   เมืองคำสิงห์ ท็อปเรเดียล
  27 คุณสฤษฎ์   พัฒนโสภณ สุพรการยาง (2550)
  28 คุณสรชา   เครือคำ สุรินทร์การยาง
  29 คุณพูลสวัสดิ์   วรรณลา สุพรการยาง (2550)
  30 คุณพัรวี   ตระกูลรัมย์ สุรินทร์การยาง
  31 คุณธนภัทร   สิริวาศ ท็อปเรเดียล
  32 คุณนิติพัฒน์   ทอแสงรุ่งเรือง สมภพ 3
  33 คุณสมศักดิ์   ไชยแสนท้าว สมภพ 3
  34 คุณอนันต์   เปลี่ยวกระโทก สมภพ 3
  35 คุณพรทิวา   เนื่องไชยศ สมภพ 3
  36 คุณจักราวุฒิ   จงเทพ สมภพ 3
  37 คุณเมธิชัย   สารนวล โคราชออโต้พลัส
  38 คุณขวัญพนม   สถิตย์ชัย เมืองทองเรเดียล
  39 คุณพุทธพร   อุตสาหพานิช เมืองทองเรเดียล
  40 คุณวราภรณ์   ศรีราชัย ท็อปเรเดียล
  41 คุณกฤษณา   วงศ์ชาลี เมืองทองเรเดียล
  42 คุณห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทอง นางรองเจริญยางยนต์
  43 คุณวิมลมาศ   สายประสาท สมภพ 3
  44 คุณดาวัน   สปป.ลาว มณฑลหล่อยาง หนองคาย
  45 คุณสมชาย   เกตุศรีบุรินท์ เมืองทองเรเดียล
  46 คุณรำพรรณ   บำรุงสวัสดิ์ เมืองทองเรเดียล
  47 คุณชาญชัย   บานเย็น NN by ยางบุญกิจ
  48 คุณสราวุฒิ   บุญชัยดุ้ง มณฑลหล่อยาง หนองคาย
  49 คุณวีระ   ลอยเลื่อน สุรินทร์การยาง
  50 คุณอร่าม   จรแก้ว เมืองทองเรเดียล

   
  หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย ต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ “กู๊ดเยียร์ GOODYEAR”รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ 1. สมภพ 3กาฬสินธุ์ 2. เมืองทองเรดียล ชัยภูมิ 3. โคราชออโต้พลัส นครราชสีมา 4. มณฑลคาร์เซอร์วิส นครราชสีมา5. สหวิวัฒน์การยาง นครราชสีมา 6. ท๊อปเรเดียล บุรีรัมย์ 7. นางรองเจริญยางยนต์ บุรีรัมย์ 8. สุทินการยางมหาสารคาม 2001 มหาสารคาม 9. สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ มุกดาหาร 10. สุพรการยาง (2550)ร้อยเอ็ด 11. สุรินทร์การยาง สุรินทร์ 12. เค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์ หนองคาย 13. ม ณ ฑ ล ห ล่อ ย าง ห น อ ง ค าย หนองคาย 14. เอ็นเอ็น บายยางสว่างไทร์ สกลนคร 15. เอ็นเอ็น บายยางบุญกิจ อุดรธานี เท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะ ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกากับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจาหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชารุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงาน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้ แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดาเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้