รายชื่อผู้โชคดี “ลุ้นโชคนับแสน ม่วนอีหลี ทั่วแดนอีสาน”

โปรแกรมสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กู๊ดเยียร์ /GOODYEAR” รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รับคูปองชิงรางวัลจานวน 1 ใบ โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นาใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้าน เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่ม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

รางวัลดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ “Yamaha Fino” รุ่น 125 Active
  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รวม 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทีวี ขนาด 40″ KDL-40W650D Built-in Wi-Fi TV with Full HD
  จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวม 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคา น้าหนัก 25 สตางค์ (ราคาทองคา ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
  จำนวน 5 รางวัล ๆละ 5,200 บาท รวม 26,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 เสื้อโปโล “กู๊ดเยียร์”
  จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 เสือยืดคอกลม “กู๊ดเยียร์”
  จำนวน 50 รางวัล ๆละ 250 บาท รวม 12,500 บาท
  (สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด)
  รวม 78 รางวัล รวมทั้งสิ้น 138,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ “Yamaha Fino” รุ่น 125 Active  มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับรายชื่อร้านค้า
  1คุณนิกร   ดาวศรีสมภพ 3
   
  รางวัลที่ 2 : ทีวี ขนาด 40″ KDL-40W650D Built-in Wi-Fi TV with Full HD  มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  ลำดับรายชื่อร้านค้า
  1ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะ-เสริมพล บริการนางรองเจริญยางยนต์
  2คุณปริญญา   สมจิตรNN by ยางสว่างไทร์
   
  รางวัลที่ 3 : สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 5,200 บาท จำนวน 5 รางวัล
  ลำดับรายชื่อร้านค้า
  1คุณจันทร์เพ็ญ   คำหงษาสมภพ 3
  2คุณชฎาพร   วรพลเมืองทองเรเดียล
  3คุณอรัญ   ศรีจูมพลเมืองทองเรเดียล
  4คุณจิระดา   เดชโยธินสุพรการยาง (2550)
  5คุณจรูญ   ใชยบุดดาNN by ยางบุญกิจ
   
  รางวัลที่ 4 : เสื้อยืดโปโล “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
  ลำดับรายชื่อร้านค้า
  1หลวงพ่อชัย   วัดขุนก้องนางรองเจริญยางยนต์
  2คุณคชภัค   การประกอบกิจเมืองทองเรดียล
  3คุณประวัติ   บัวศรีนางรองเจริญยางยนต์
  4คุณปรีชา   รัตนสุนทรชัยท๊อปเรเดียล
  5คุณขวัญ   จันทร์ทองศรีโคราชออโต้พลัส
  6คุณอรุณี   อาริตสมภพ 3
  7คุณอฐิตยา   พันธ์ใหญ่หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
  8คุณวิชัย   ทวีสิทธิ์สมภพ 3
  9คุณปิยะ   สร้อยอุดมสมภพ 3
  10คุณรตวรรณ   ประวิรัตน์สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  11คุณนิภาพร   ภูแสนใบสมภพ 3
  12คุณกมลพร   ลินด์ควิสท์หจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  13คุณประพันธุ์ศักดิ์   ภูทุมมิสมภพ 3
  14คุณพรศักดิ์   เชาวนประเสริฐสมภพ 3
  15คุณไกรสุวิทย์   ฉิมนอกโคราชออโต้พลัส
  16คุณรัศม์ยุดา   อรุณสิริกุลธวัชโคราชออโต้พลัส
  17คุณกิตติพร   ทองขัติเมืองทองเรเดียล
  18คุณปรางค์ทิพย์   ปุริมะเตท็อปเรเดียล
  19คุณนงเยาว์   กลางสวัสดิ์สุรินทร์การยาง
  20คุณเอกชัย   หาญปัญญาเมืองทองเรเดียล
   
  รางวัลที่ 5 : เสื้อยืดคอกลม “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 50 รางวัล
  ลำดับรายชื่อร้านค้า
  1คุณราตรี   กระจกแก้วหจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  2คุณวทิน   ไกรสูรย์ท๊อปเรเดียล
  3คุณชาย   ตะภาสุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  4คุณเดวิต   อุลล่าห์สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  5คุณธนพร   บุญชูศรีสุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  6คุณบุญเลิศ   สัสสีหจก. มณฑลคาร์เซอร์วิส
  7คุณธีระเดช   สำราญทองสมภพ 3
  8คุณอนงค์อาจ   บุญยะผลเค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์
  9คุณภิตินันท์   ติวาเลิศศักดิ์สมภพ 3
  10พ.ต.ท.ศรายุทธ   แพงจันทร์สมภพ 3
  11คุณวิชาญ   หอยสังข์ท๊อปเรเดียล
  12คุณชนิดา   โอเว่นเด็นท๊อปเรเดียล
  13คุณสืบศักดิ์   ขาวอ่อนสมภพ 3
  14คุณชิรตา   คุลาวันสมภพ 3
  15คุณณัฐฐา   ฟ้ากระจ่างNN by ยางสว่างไทร์
  16คุณนพดล   ยิ้มแย้มหจก.สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
  17บริษัท จักราธิป กรุ๊ป จำกัดเมืองทองเรดียล
  18คุณขวัญชัย   แก้วป่องสุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  19คุณกุลชญา   ทิพยศรีโคราชออโต้พลัส
  20คุณวีรยุทธ   ภูชำนิสมภพ 3
  21คุณกฤษฎากร   บุญคล้อยท๊อปเรเดียล
  22คุณเผด็จ   บำรุนนาโคราชออโต้พลัส
  23คุณสายฝน   ช่างเกวียนโคราชออโต้พลัส
  24คุณเอกพันธุ์   จิระสถิตย์สุทินการยาง มหาสารคาม 2001
  25คุณบังอร   อินทจันทร์โคราชออโต้พลัส
  26คุณอนุศักดิ์   เมืองคำสิงห์ท็อปเรเดียล
  27คุณสฤษฎ์   พัฒนโสภณสุพรการยาง (2550)
  28คุณสรชา   เครือคำสุรินทร์การยาง
  29คุณพูลสวัสดิ์   วรรณลาสุพรการยาง (2550)
  30คุณพัรวี   ตระกูลรัมย์สุรินทร์การยาง
  31คุณธนภัทร   สิริวาศท็อปเรเดียล
  32คุณนิติพัฒน์   ทอแสงรุ่งเรืองสมภพ 3
  33คุณสมศักดิ์   ไชยแสนท้าวสมภพ 3
  34คุณอนันต์   เปลี่ยวกระโทกสมภพ 3
  35คุณพรทิวา   เนื่องไชยศสมภพ 3
  36คุณจักราวุฒิ   จงเทพสมภพ 3
  37คุณเมธิชัย   สารนวลโคราชออโต้พลัส
  38คุณขวัญพนม   สถิตย์ชัยเมืองทองเรเดียล
  39คุณพุทธพร   อุตสาหพานิชเมืองทองเรเดียล
  40คุณวราภรณ์   ศรีราชัยท็อปเรเดียล
  41คุณกฤษณา   วงศ์ชาลีเมืองทองเรเดียล
  42คุณห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทองนางรองเจริญยางยนต์
  43คุณวิมลมาศ   สายประสาทสมภพ 3
  44คุณดาวัน   สปป.ลาวมณฑลหล่อยาง หนองคาย
  45คุณสมชาย   เกตุศรีบุรินท์เมืองทองเรเดียล
  46คุณรำพรรณ   บำรุงสวัสดิ์เมืองทองเรเดียล
  47คุณชาญชัย   บานเย็นNN by ยางบุญกิจ
  48คุณสราวุฒิ   บุญชัยดุ้งมณฑลหล่อยาง หนองคาย
  49คุณวีระ   ลอยเลื่อนสุรินทร์การยาง
  50คุณอร่าม   จรแก้วเมืองทองเรเดียล

   
  หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย ต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ “กู๊ดเยียร์ GOODYEAR”รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ 1. สมภพ 3กาฬสินธุ์ 2. เมืองทองเรดียล ชัยภูมิ 3. โคราชออโต้พลัส นครราชสีมา 4. มณฑลคาร์เซอร์วิส นครราชสีมา5. สหวิวัฒน์การยาง นครราชสีมา 6. ท๊อปเรเดียล บุรีรัมย์ 7. นางรองเจริญยางยนต์ บุรีรัมย์ 8. สุทินการยางมหาสารคาม 2001 มหาสารคาม 9. สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์ มุกดาหาร 10. สุพรการยาง (2550)ร้อยเอ็ด 11. สุรินทร์การยาง สุรินทร์ 12. เค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์ หนองคาย 13. ม ณ ฑ ล ห ล่อ ย าง ห น อ ง ค าย หนองคาย 14. เอ็นเอ็น บายยางสว่างไทร์ สกลนคร 15. เอ็นเอ็น บายยางบุญกิจ อุดรธานี เท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะ ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกากับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจาหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชารุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงาน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้ แคร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดาเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้