ประกาศผู้โชคดี โปรแกรม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ใช้ยางกู๊ดเยียร์”

AW GY Content Facebook-02

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี จากโปรแกรม“ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ใช้ยางกู๊ดเยียร์” สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กู๊ดเยียร์ /Goodyear” รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รับคูปองชิงรางวัลจานวน 1 ใบ โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน และใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้าน เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่ม ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
รถจักรยานยนต์ “Honda wave 110i รุ่น start มือ,ดิสเบรค
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 45,000 บาท รวม 45,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทีวี ขนาด 43″ LG 43LH590T FHD SMART TV 43”
จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท รวม 39,000 บาท
รางวัลที่ 3
ไมโครเวฟ Sumsung รุ่น ME-711K
จำนวน 6 รางวัล ๆละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท
รางวัลที่ 4
เสื้อโปโล “กู๊ดเยียร์”
จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 590 บาท รวม 11,800 บาท
รางวัลที่ 5
แก้วน้ำ “กู๊ดเยียร์”
จำนวน 30 รางวัล ๆละ 490 บาท รวม 14,700 บาท

(สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด) รวม 78 รางวัล รวมทั้งสิ้น 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานนต์ Honda wave 110i จำนวน 1 รางวัล
ลำดับ รายชื่อร้านค้า
1คุณ ปิยะนุช อิทร์ปิ่นเล็กการยาง

รางวัลที่ 2 : ทีวี ขนาด 43″ LG 43LH590T FHD SMART TV 43” จำนวน 3 รางวัล
ลำดับ รายชื่อร้านค้า
1คุณนพพล คำเขียวออโต้เทคเฮ้าส์
2คุณสิทธิศักดิ์ ธนันชัยนพรัตน์การยาง
3คุณสิทธิชัย อุสาหะกานนท์เล็กการยาง

รางวัลที่ 3 : ไมโครเวฟ Samsung รุ่น ME-711K จำนวน 6 รางวัล
ลำดับ รายชื่อร้านค้า
1คุณซาเวท วราหะชนินทร์การยาง
2คุณสมพอ แก้วอยู่พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
3คุณชินรัตน์ วัชวงษ์นพรัตน์การยาง
4คุณทัตธน กล้าประจันเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
5คุณกนกวรรณ แก้วโมลีพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
6คุณพงศ์นริทร์ โพธิ์กลิ่นชนินทร์การยาง

รางวัลที่ 4 : เสื้อยืดโปโล “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 590 บาท จำนวน 20 รางวัล
ลำดับ รายชื่อร้านค้า
1คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์บำรุงพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
2คุณจตุรพร ยางท่าไม้ออโต้เทคเฮ้าส์
3คุณชุลีพร สีประเสริฐมิตรดีเซล
4คุณสาวิตตรี ยุลมภูวิชัยรวมยาง
5คุณพิมพิไล ช่างทองชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
6คุณคำพา สอนพิมพ์พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
7คุณบุญลักษณ์ ปัญญาหลวงออโต้เทคเฮ้าส์
8คุณภาณุเดช เตชะกิจเจริญกุลพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
9คุณพันธพร วุฒิเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
10คุณณัฐวุฒิ ณ ปั่นเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
11คุณปรมินทร์ สีทิพย์ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
12คุณไพโรจน์ ปานอยู่พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
13คุณสุเมธ อินทมาตย์มิตรดีเซล
14คุณอัญชุลีพร ปันอินทร์ออโต้เทคเฮ้าส์
15คุณวรณิณ ใจคำเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
16คุณวิศรุต อินต๊ะขันออโต้เทคเฮ้าส์
17คุณสมพงษ์ รัตนะชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
18คุณวารี มีปิ่นเล็กการยาง
19คุณวัฒกา เนตรศักดิ์เกษมนพรัตน์การยาง
20คุณนพพร ทะนุออโต้เทคเฮ้าส์

รางวัลที่ 5 : แก้วน้ำกู๊ดเยียร์ มูลค่ารางวัลละ 490 บาท จำนวน 30 รางวัล
ลำดับ รายชื่อร้านค้า
1คุณสุวิชาดา โสดเที่ยงพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
2คุณเทวิน อัตรศิลาชัยออโต้เทคเฮ้าส์
3คุณอรพิน อยู่ตมยานพรัตน์การยาง
4คุณอภิวิชญ แก้วนอกเล็กการยาง
5คุณจิรภัทร ระฆังพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
6คุณรัตนาภรณ์ มั่นเจริญพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
7คุณอนันต์ นุชสวาสดิ์พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
8คุณกัญญภา สุกมลจันทร์เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
9คุณเยาวรินทร์ บุษยกนิษฐ์วิชัยรวมยาง
10คุณวศิน สิทธิขันแก้วออโต้เทคเฮ้าส์
11คุณชาญณรงค์ วันดีออโต้เทคเฮ้าส์
12คุณสมทรง เจิมเจริญพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
13คุณธันย์ชนก ศิริเพ็ญเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
14คุณจิตชนะ กาบคำออโต้เทคเฮ้าส์
15คุณอลิสา ตัววิสุทธิ์ชนินทร์การยาง
16คุณสรศักดิ์ คุณาทรนพรัตน์การยาง
17คุณประเสริฐ ชุ่มใจวิชัยรวมยาง
18คุณจิราวุฒิ มุขเพชรพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
19คุณณัฐนนท์ ชัยแก้ววิชัยรวมยาง
20คุณวรรณิพา จิตรากรออโต้เทคเฮ้าส์
21คุณปรัชญา ณ นครพนมเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
22คุณสุขสันต์ เพ็ญสละพันธ์เซ่งใช้ เชียงใหม่
23คุณวันเพ็ญ จินดาวงศ์ออโต้เทคเฮ้าส์
24คุณทนงศักดิ์ กัลยาณชนชนินทร์การยาง
25คุณประวีณา คำตรงมิตรดีเซล
26คุณประสิทธิ์ มาวิเลิศวิชัยรวมยาง
27คุณสายฝน สิทธิกุลเชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
28คุณภัททวัต คันธวิทูรออโต้เทคเฮ้าส์
29คุณบุญฑริดา อุบลแย้มนพรัตน์การยาง
30คุณณัฐชา สวัสดิโชคพิษณุโลกไทยนครหล่อยาง

หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย ต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ “กู๊ดเยียร์ Goodyear”รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รายชื่อดังต่อไปนี้
  1. CHIENGMAI VIENGPING KANYANG CO.LTD.
  2. SENG CHAI
  3. VICHAI RUAMYANG LIMITED PART.
  4. CHAIWAT AUTO TIRE LP.
  5. CASTROL PITSTOP AUTOTECH HOUSE
  6. PHISANULOKETHAINAKORNLORYANG LP.
  7. CHOMTONGYANGYONT LTD.,PART
  8. PAYAO YANGYONT
  9. LEK KARN YANG
  10. CHANINTR KAN YANG 1995
  11. MIDDIESEL KAMPHAENGPHET 2013 CO.,LTD
  12. MAE KACHARN YANGYONT LP.
  13. SAINUER KAN YANG CHANGPUERK LP.
  14. S.K.YANGYONT CHIENGRAI LP.
  15. SAHASAINUER LOR YANG LP.
  16. NOPPARAT YANG YONT CHIENGMAI LP.
  17. CHANINTR KAN YANG 2002
  18. BEST PRADUBYONT LIMITED PARTNERSHIP
  19. SOONYANGNOPPARAT LAMPHUN
  20. PETCHABOON YANG YONT
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจาหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชารุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงาน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้ แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดาเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้