ประกาศผู้โชคดี โปรแกรม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ใช้ยางกู๊ดเยียร์”

AW GY Content Facebook-02

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี จากโปรแกรม“ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ใช้ยางกู๊ดเยียร์” สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กู๊ดเยียร์ /Goodyear” รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รับคูปองชิงรางวัลจานวน 1 ใบ โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน และใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้าน เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่ม ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
รถจักรยานยนต์ “Honda wave 110i รุ่น start มือ,ดิสเบรค
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 45,000 บาท รวม 45,000 บาท
รางวัลที่ 2
ทีวี ขนาด 43″ LG 43LH590T FHD SMART TV 43”
จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท รวม 39,000 บาท
รางวัลที่ 3
ไมโครเวฟ Sumsung รุ่น ME-711K
จำนวน 6 รางวัล ๆละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท
รางวัลที่ 4
เสื้อโปโล “กู๊ดเยียร์”
จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 590 บาท รวม 11,800 บาท
รางวัลที่ 5
แก้วน้ำ “กู๊ดเยียร์”
จำนวน 30 รางวัล ๆละ 490 บาท รวม 14,700 บาท

(สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด) รวม 78 รางวัล รวมทั้งสิ้น 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานนต์ Honda wave 110i จำนวน 1 รางวัล
ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
1 คุณ ปิยะนุช อิทร์ปิ่น เล็กการยาง

รางวัลที่ 2 : ทีวี ขนาด 43″ LG 43LH590T FHD SMART TV 43” จำนวน 3 รางวัล
ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
1 คุณนพพล คำเขียว ออโต้เทคเฮ้าส์
2 คุณสิทธิศักดิ์ ธนันชัย นพรัตน์การยาง
3 คุณสิทธิชัย อุสาหะกานนท์ เล็กการยาง

รางวัลที่ 3 : ไมโครเวฟ Samsung รุ่น ME-711K จำนวน 6 รางวัล
ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
1 คุณซาเวท วราหะ ชนินทร์การยาง
2 คุณสมพอ แก้วอยู่ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
3 คุณชินรัตน์ วัชวงษ์ นพรัตน์การยาง
4 คุณทัตธน กล้าประจัน เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
5 คุณกนกวรรณ แก้วโมลี พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
6 คุณพงศ์นริทร์ โพธิ์กลิ่น ชนินทร์การยาง

รางวัลที่ 4 : เสื้อยืดโปโล “กู๊ดเยียร์” มูลค่ารางวัลละ 590 บาท จำนวน 20 รางวัล
ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
1 คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์บำรุง พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
2 คุณจตุรพร ยางท่าไม้ ออโต้เทคเฮ้าส์
3 คุณชุลีพร สีประเสริฐ มิตรดีเซล
4 คุณสาวิตตรี ยุลมภู วิชัยรวมยาง
5 คุณพิมพิไล ช่างทอง ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
6 คุณคำพา สอนพิมพ์ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
7 คุณบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง ออโต้เทคเฮ้าส์
8 คุณภาณุเดช เตชะกิจเจริญกุล พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
9 คุณพันธพร วุฒิ เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
10 คุณณัฐวุฒิ ณ ปั่น เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
11 คุณปรมินทร์ สีทิพย์ ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
12 คุณไพโรจน์ ปานอยู่ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
13 คุณสุเมธ อินทมาตย์ มิตรดีเซล
14 คุณอัญชุลีพร ปันอินทร์ ออโต้เทคเฮ้าส์
15 คุณวรณิณ ใจคำ เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
16 คุณวิศรุต อินต๊ะขัน ออโต้เทคเฮ้าส์
17 คุณสมพงษ์ รัตนะ ชัยวัฒน์ออโต้ไทร์
18 คุณวารี มีปิ่น เล็กการยาง
19 คุณวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม นพรัตน์การยาง
20 คุณนพพร ทะนุ ออโต้เทคเฮ้าส์

รางวัลที่ 5 : แก้วน้ำกู๊ดเยียร์ มูลค่ารางวัลละ 490 บาท จำนวน 30 รางวัล
ลำดับ รายชื่อ ร้านค้า
1 คุณสุวิชาดา โสดเที่ยง พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
2 คุณเทวิน อัตรศิลาชัย ออโต้เทคเฮ้าส์
3 คุณอรพิน อยู่ตมยา นพรัตน์การยาง
4 คุณอภิวิชญ แก้วนอก เล็กการยาง
5 คุณจิรภัทร ระฆัง พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
6 คุณรัตนาภรณ์ มั่นเจริญ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
7 คุณอนันต์ นุชสวาสดิ์ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
8 คุณกัญญภา สุกมลจันทร์ เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
9 คุณเยาวรินทร์ บุษยกนิษฐ์ วิชัยรวมยาง
10 คุณวศิน สิทธิขันแก้ว ออโต้เทคเฮ้าส์
11 คุณชาญณรงค์ วันดี ออโต้เทคเฮ้าส์
12 คุณสมทรง เจิมเจริญ พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
13 คุณธันย์ชนก ศิริเพ็ญ เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
14 คุณจิตชนะ กาบคำ ออโต้เทคเฮ้าส์
15 คุณอลิสา ตัววิสุทธิ์ ชนินทร์การยาง
16 คุณสรศักดิ์ คุณาทร นพรัตน์การยาง
17 คุณประเสริฐ ชุ่มใจ วิชัยรวมยาง
18 คุณจิราวุฒิ มุขเพชร พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง
19 คุณณัฐนนท์ ชัยแก้ว วิชัยรวมยาง
20 คุณวรรณิพา จิตรากร ออโต้เทคเฮ้าส์
21 คุณปรัชญา ณ นครพนม เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
22 คุณสุขสันต์ เพ็ญสละพันธ์ เซ่งใช้ เชียงใหม่
23 คุณวันเพ็ญ จินดาวงศ์ ออโต้เทคเฮ้าส์
24 คุณทนงศักดิ์ กัลยาณชน ชนินทร์การยาง
25 คุณประวีณา คำตรง มิตรดีเซล
26 คุณประสิทธิ์ มาวิเลิศ วิชัยรวมยาง
27 คุณสายฝน สิทธิกุล เชียงใหม่เวียงพิงต์การยาง
28 คุณภัททวัต คันธวิทูร ออโต้เทคเฮ้าส์
29 คุณบุญฑริดา อุบลแย้ม นพรัตน์การยาง
30 คุณณัฐชา สวัสดิโชค พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง

หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย ต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ “กู๊ดเยียร์ Goodyear”รุ่นใดก็ได้ ครบ 4 เส้น ที่ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ รายชื่อดังต่อไปนี้
  1. CHIENGMAI VIENGPING KANYANG CO.LTD.
  2. SENG CHAI
  3. VICHAI RUAMYANG LIMITED PART.
  4. CHAIWAT AUTO TIRE LP.
  5. CASTROL PITSTOP AUTOTECH HOUSE
  6. PHISANULOKETHAINAKORNLORYANG LP.
  7. CHOMTONGYANGYONT LTD.,PART
  8. PAYAO YANGYONT
  9. LEK KARN YANG
  10. CHANINTR KAN YANG 1995
  11. MIDDIESEL KAMPHAENGPHET 2013 CO.,LTD
  12. MAE KACHARN YANGYONT LP.
  13. SAINUER KAN YANG CHANGPUERK LP.
  14. S.K.YANGYONT CHIENGRAI LP.
  15. SAHASAINUER LOR YANG LP.
  16. NOPPARAT YANG YONT CHIENGMAI LP.
  17. CHANINTR KAN YANG 2002
  18. BEST PRADUBYONT LIMITED PARTNERSHIP
  19. SOONYANGNOPPARAT LAMPHUN
  20. PETCHABOON YANG YONT
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการจาหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชารุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงาน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้ แคร์ ภาคเหนือทุกสาขาที่ร่วมรายการ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดาเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้